Stockholmshusen ökar byggtakten
Stockholmshusen ökar byggtakten

Med Stockholmshusen samlar Stockholms stad sin bostadsbyggarkraft för att i hög takt bygga tusentals nya hyresrätter. Ett nytt och banbrytande arbetssätt som effektiviserar vägen från markanvisning till färdiga bostäder och pressar kostnader.

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder fördubblar de kommande åren sin nyproduktion för att från 2019 påbörja minst 1 000 hyresrätter per bolag och år. En del i att klara uppdraget är satsningen Stockholmshusen som är ett samarbete med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Skälet till Stockholms stads satsning på ett kvalitativt, seriellt byggande är enkel; Det finns tids- och kostnadskrävande utmaningar i hela processen från markanvisning tills dess att byggnaderna står färdiga och med ett helhetsgrepp skapas förutsättningar för att hålla nere både tid och kostnader.

Målet för Stockholmshusen är 3 500-5 000 byggstartade bostäder fram till 2020. Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap.
Stockholmshusen byggs i etapper och husprodukterna utvecklas i samverkansentreprenader med fyra ramavtalade byggentreprenörer. Den första etappen byggstartar 2017.

Torleif Falk, Stockholms stads bostadssamordnare och Mikael Källqvist, förvaltningschef, Svenska Bostäder